This article has been cited by
1Lipopolysaccharide-induced epididymitis modifies the transcriptional profile of Wfdc genes in mice†
Alexandre D Andrade,Priscila G C Almeida,Noemia A P Mariani,Geanne A Freitas,Hélio Kushima,André L Filadelpho,Maria Angélica Spadella,Maria Christina W Avellar,Erick J R Silva
Biology of Reproduction.2021;104(1)144
[DOI]
2Using miRNAs as diagnostic biomarkers for male infertility: opportunities and challenges
A Vashisht,G K Gahlay
Molecular Human Reproduction.2020;26(4)199
[DOI]
3Varicocoele and oxidative stress: New perspectives from animal and human studies
Mazdak Razi,Marziyeh Tavalaee,Farshid Sarrafzadeh-Rezaei,Aron Moazamian,Parviz Gharagozloo,Joël R. Drevet,Mohammad-Hossein Nasr-Eshafani
Andrology.2021;9(2)546
[DOI]
4In search of new paradigms for epididymal health and disease: innate immunity, inflammatory mediators, and steroid hormones
M. C. W. Avellar,C. M. Ribeiro,M. R. Dias-da-Silva,E. J. R. Silva
Andrology.2019;7(5)690
[DOI]
5Traditional Chinese medicine on treating epididymitis
Yi Lei,Jie Yang,Yongqiang Li,Xudong Yu,Sheng Deng,Chaohui Xue,Wei Zheng,Jianwei Shang,Yahui Xue
Medicine.2019;98(24)e15975
[DOI]
6Chronic epididymitis and leptin and their associations with semen characteristics in men with infertility
Song Xin,Ye Hao,Ma Zhi-Peng,Lin Nanhe,Chen Bin
American Journal of Reproductive Immunology.2019;82(1)e15975
[DOI]
7The safety and efficacy of acupuncture for epididymitis protocol for a systematic review
Jisheng Wang,Liang Han,Binghao Bao,Xudong Yu,Kaige Zhang,Hengheng Dai,Xiao Li,Bin Wang,Haisong Li
Medicine.2019;98(1)e13934
[DOI]
8Effects of Environmental and Pathological Hypoxia on Male Fertility
Zhibin Li,Sumin Wang,Chunli Gong,Yiyang Hu,Jiao Liu,Wei Wang,Yang Chen,Qiushi Liao,Bing He,Yu Huang,Qiang Luo,Yongbing Zhao,Yufeng Xiao
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;9(1)e13934
[DOI]
9The Immune Characteristics of the Epididymis and the Immune Pathway of the Epididymitis Caused by Different Pathogens
Hu Zhao,Caiqian Yu,Chunyu He,Chunlei Mei,Aihua Liao,Donghui Huang
Frontiers in Immunology.2020;11(1)e13934
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal