This article has been cited by
1Current progress on the curative effects of vasoepididymostomy for patients with obstructive azoospermia: An updated systematic review and meta-analysis of human studies
Bangbei Wan,Yamei Wu,Zhong Wu,Zhi Zhou,Weiying Lu
Andrology.2022;()
[DOI]
2A modified single-armed microsurgical vasoepididymostomy for epididymal obstructive azoospermia: intraoperative choice and postoperative consideration
Nachuan Liu,Peng Li,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Chao Yang,Liangyu Zhao,Ruhui Tian,Huixing Chen,Yuhua Huang,Yuexin Yu,Zheng Li
BMC Urology.2020;20(1)
[DOI]
3Vasal vessel-sparing microsurgical single-armed vasoepididymostomy to epididymal obstructive azoospermia: A retrospective control study
Peng Li,Nachuan Liu,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Huixing Chen,Ruhui Tian,Yuhua Huang,Liangyu Zhao,Chao Yang,Jingpeng Zhao,Chenkun Shi,Ming Liu,Bo Wang,Huirong Chen,Zheng Li,Shujie Xia
Andrologia.2021;53(8)
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal