This article has been cited by
1Co-Targeting Plk1 and DNMT3a in Advanced Prostate Cancer
Zhuangzhuang Zhang,Lijun Cheng,Qiongsi Zhang,Yifan Kong,Daheng He,Kunyu Li,Matthew Rea,Jianling Wang,Ruixin Wang,Jinghui Liu,Zhiguo Li,Chongli Yuan,Enze Liu,Yvonne N. Fondufe-Mittendorf,Lang Li,Tao Han,Chi Wang,Xiaoqi Liu
Advanced Science.2021;8(13)2101458
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal