This article has been cited by
1Rapid screening of MMACHC gene mutations by high-resolution melting curve analysis
Chao Wang,Yang Liu,Fengying Cai,Xinjie Zhang,Xiaowei Xu,Yani Li,Qianqian Zou,Jie Zheng,Yuqin Zhang,Wei Guo,Chunquan Cai,Jianbo Shu
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2020;8(6)
[DOI]
2Clinical Utility of a High-Resolution Melting Test for Screening Numerical Chromosomal Abnormalities in Recurrent Pregnancy Loss
Yulin Zhou,Wenyan Xu,Yancheng Jiang,Zhongmin Xia,Haixia Zhang,Xiaolu Chen,Zengge Wang,Yunsheng Ge,Qiwei Guo
The Journal of Molecular Diagnostics.2020;22(4)523
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal