This article has been cited by
1Degradation of differently processed Mg-based implants leads to distinct foreign body reactions (FBRs) through dissimilar signaling pathways
Xiaosong Liu,Guoqiang Chen,Xiongxiong Zhong,Tianfang Wang,Xiaohong He,Weipeng Yuan,Pingping Zhang,Ying Liu,Dongming Cao,Shu Chen,Ken-ichi Manabe,Zhengyi Jiang,Tsuyoshi Furushima,Damon Kent,Yang Chen,Guoying Ni,Mingyong Gao,Hejie Li
Journal of Magnesium and Alloys.2022;()
[DOI]
2A novel flavonoid derivative of icariside II improves erectile dysfunction in a rat model of cavernous nerve injury
Sheng-ji Gu,Meng Li,Yi-ming Yuan,Zhong-cheng Xin,Rui-li Guan
Andrology.2021;9(6)1893
[DOI]
3Enhanced effects of salidroside on erectile function and corpora cavernosa autophagy in a cavernous nerve injury rat model
Miaoyong Ye,Fan Zhao,Ke Ma,Kang Zhou,Jianxiong Ma,Huiying Fu,Zengbao Xu,Wenjie Huang,Wenzhi Wang,Jianfeng Zhao,Bodong Lv
Andrologia.2021;53(6)1893
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal