This article has been cited by
1PAX7 promotes CD49f-positive dairy goat spermatogonial stem cells' self-renewal
Xiaomin Du,Siyu Wu,Yudong Wei,Xiuwei Yu,Fanglin Ma,Yuanxin Zhai,Donghui Yang,Mengfei Zhang,Wenqing Liu,Haijing Zhu,Jiang Wu,Mingzhi Liao,Na Li,Chunling Bai,Guangpeng Li,Jinlian Hua
Journal of Cellular Physiology.2021;236(2)1481
[DOI]
2Insights from the Applications of Single-Cell Transcriptomic Analysis in Germ Cell Development and Reproductive Medicine
Hyeonwoo La,Hyunjin Yoo,Eun Joo Lee,Nguyen Xuan Thang,Hee Jin Choi,Jeongheon Oh,Ji Hyun Park,Kwonho Hong
International Journal of Molecular Sciences.2021;22(2)823
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal