This article has been cited by
1Research progress on the relationship between sex hormone-binding globulin and male reproductive system diseases
Qiyou Wan,Yan Xie,Yuanzhong Zhou,Xubo Shen
Andrologia.2021;53(1)
[DOI]
2Risk factors for late-onset hypogonadism
Q. T. Yang,K. S. Wu,Z. J. Li,W. C. Li,L. Lu,H. Q. Wu,Y. Y. Zhuang,X. X. Sui
Andrologia.2018;50(6)e13016
[DOI]
3MicroRNA-370 functions as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma via inhibition of the MAPK/JNK signaling pathway by targeting BEX2
Xin Wang,Wenyan Zhu,Chuanshen Xu,Feng Wang,Xiaodan Zhu,Yandong Sun,Yuan Guo,Xiaoyue Fu,Yong Zhang,Yunjin Zang
Journal of Human Genetics.2019;64(12)1203
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal