This article has been cited by
1New insights into the genetics of spermatogenic failure: a review of the literature
Rossella Cannarella,Rosita A. Condorelli,Ylenia Duca,Sandro La Vignera,Aldo E. Calogero
Human Genetics.2019;138(2)125
[DOI]
2Microtubular Dysfunction and Male Infertility
Sezgin Gunes,Pallav Sengupta,Ralf Henkel,Aabed Alguraigari,Mariana Marques Sinigaglia,Malik Kayal,Ahmad Joumah,Ashok Agarwal
The World Journal of Men's Health.2020;38(1)9
[DOI]
3Ran-binding protein M is associated with human spermatogenesis and oogenesis
Wen-Hao Tang,Xin-Jie Zhuang,Shi-De Song,Han Wu,Zhe Zhang,Yu-Zhuo Yang,Hong-Liang Zhang,Jia-Ming Mao,De-Feng Liu,Lian-Ming Zhao,Hao-Cheng Lin,Kai Hong,Lu-Lin Ma,Jie Qiao,Weibing Qin,Yunge Tang,Hui Jiang
Molecular Medicine Reports.2017;38(1)9
[DOI]
4Ultrastructural Sperm Flagellum Defects in a Patient With CCDC39 Compound Heterozygous Mutations and Primary Ciliary Dyskinesia/Situs Viscerum Inversus
Rossella Cannarella,Eugenia Tiziana Maniscalchi,Rosita Angela Condorelli,Marina Scalia,Giulia Guerri,Sandro La Vignera,Matteo Bertelli,Aldo Eugenio Calogero
Frontiers in Genetics.2020;11(1)9
[DOI]
5Ultrastructural Sperm Flagellum Defects in a Patient With CCDC39 Compound Heterozygous Mutations and Primary Ciliary Dyskinesia/Situs Viscerum Inversus
Gabriella Avellino,Robert D. Oates
Frontiers in Genetics.2018;11(1)271
[DOI]
6Studying the nuts and bolts of spermatozoa
Allan Pacey
MHR: Basic science of reproductive medicine.2018;24(12)565
[DOI]
7Where are we going with gene screening for male infertility?
Nannan Thirumavalavan,J. Scott Gabrielsen,Dolores J. Lamb
Fertility and Sterility.2019;111(5)842
[DOI]
8Biallelic mutations of CFAP74 may cause human primary ciliary dyskinesia and MMAF phenotype
Yanwei Sha,Xiaoli Wei,Lu Ding,Zhiyong Ji,Libin Mei,Xianjing Huang,Zhiying Su,Wenrong Wang,Xuequan Zhang,Shaobin Lin
Journal of Human Genetics.2020;65(11)961
[DOI]
9Biallelic mutations in CFAP65 lead to severe asthenoteratospermia due to acrosome hypoplasia and flagellum malformations
Weili Wang,Chaofeng Tu,Hongchuan Nie,Lanlan Meng,Yong Li,Shimin Yuan,Qianjun Zhang,Juan Du,Junpu Wang,Fei Gong,Liqing Fan,Guang-Xiu Lu,Ge Lin,Yue-Qiu Tan
Journal of Medical Genetics.2019;56(11)750
[DOI]
10Genetic disorders and male infertility
Shinnosuke Kuroda,Kimitsugu Usui,Hiroyuki Sanjo,Teppei Takeshima,Takashi Kawahara,Hiroji Uemura,Yasushi Yumura
Reproductive Medicine and Biology.2020;19(4)314
[DOI]
11A DNAH17 missense variant causes flagella destabilization and asthenozoospermia
Beibei Zhang,Hui Ma,Teka Khan,Ao Ma,Tao Li,Huan Zhang,Jianing Gao,Jianteng Zhou,Yang Li,Changping Yu,Jianqiang Bao,Asim Ali,Ghulam Murtaza,Hao Yin,Qian Gao,Xiaohua Jiang,Feng Zhang,Chunyu Liu,Ihsan Khan,Muhammad Zubair,Hafiz Muhammad Jafar Hussain,Ranjha Khan,Ayesha Yousaf,Limin Yuan,Yan Lu,Xiaoling Xu,Yun Wang,Qizhao Tao,Qiaomei Hao,Hui Fang,Hongtao Cheng,Yuanwei Zhang,Qinghua Shi
Journal of Experimental Medicine.2020;217(2)314
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal