This article has been cited by
1Sperm Selection Procedures for Optimizing the Outcome of ICSI in Patients with NOA
Kaan Aydos,Oya Sena Aydos
Journal of Clinical Medicine.2021;10(12)2687
[DOI]
2Studies on the basic issues relevant to sperm cryopreservation in humans
Huanhuan Hu,Xiaowei Shi,Guojie Ji,Rui Liu,Jing Zhang,Han Zhang,Mingwen Li
Therapeutic Advances in Reproductive Health.2020;14(12)263349412090937
[DOI]
3A decellularized oocyte-derived scaffold provides a “sperm safe” to preserve mammalian spermatozoa
Hoi Chang Lee,Julia L. Balough,Eric W. Roth,Sergio Vaccari,Francesca E. Duncan
Andrology.2021;9(3)922
[DOI]
4Vitrification with microinjection of single seminiferous tubules: an efficient cryopreservation approach for limited testicular tissue
Sha Han,Liangyu Zhao,Chao Yang,Junwei Xu,Chencheng Yao,Chuan Huang,Hongbin Zhang,Zhiyong Ji,Jiaqiang Luo,Yingying Guo,Yan Hong,Feng Liu,Xinli Zhou,Zhi Zhou,Yonghua Huang,Zheng Li
Reproductive BioMedicine Online.2021;9(3)922
[DOI]
5A new insight into male fertility preservation for patients with completely immotile spermatozoa
Huanhua Chen,Guixue Feng,Bo Zhang,Hong Zhou,Caizhu Wang,Jinhui Shu,Xianyou Gan,Ruoyun Lin,Dongmei Huang,Yingqin Huang
Reproductive Biology and Endocrinology.2017;15(1)922
[DOI]
6ART strategies in Klinefelter syndrome
Wei Chen,Ming Zhu Bai,Yixia Yang,Di Sun,Sufang Wu,Jian Sun,Yu Wu,Youji Feng,Youheng Wei,Zijiang Chen,Zhenbo Zhang
Journal of Assisted Reproduction and Genetics.2020;37(9)2053
[DOI]
7Evaluation and improvement of the novel method for vitrification of a few human sperms
Yuhu Li,B. Ma,Ping Yu
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.2019;240(9)74
[DOI]
8Sequential interval micro-droplet loading in closed hemi-straw carrier system: A convenient and efficient method for ultra-rapid cryopreservation in extreme oligozoospermia
Wu-Jian Huang,Duo Zhang,Zhi-Wei Hong,Zhi-Biao Chen,Li-Hong Dong,Yan Zhang,Guo-Yong Chen,Yun Liu,Bing Yao
Cryobiology.2020;93(9)75
[DOI]
9Sequential interval micro-droplet loading in closed hemi-straw carrier system: A convenient and efficient method for ultra-rapid cryopreservation in extreme oligozoospermia
Xiangli Niu,Hua Huang,Yi Mo,Yan Sun,Weihua Wang
Cryobiology.2021;93(9)75
[DOI]
10Human sperm vitrification: the state of the art
Yong Tao,Erika Sanger,Arpornrad Saewu,Marie-Claude Leveille
Reproductive Biology and Endocrinology.2020;18(1)75
[DOI]
11Modified stepwise mini-incision microdissection testicular sperm extraction: a useful technique for patients with a history of orchidopexy affected by non-obstructive azoospermia
Peng Li,Chen-cheng Yao,Er-lei Zhi,Yuan Xu,Zhong Wan,Ying-chuan Jiang,Yu-hua Huang,Yue-hua Gong,Hui-xing Chen,Ru-hui Tian,Chao Yang,Liang-yu Zhao,Zheng Li
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2020;21(1)87
[DOI]
12ICSI outcomes of fresh or cryopreserved spermatozoa from micro-TESE in patients with nonobstructive azoospermia
Zhihong Zhang,Jili Jing,Lili Luo,Leilei Li,Hongyang Zhang,Qi Xi,Ruizhi Liu
Medicine.2021;100(12)e25021
[DOI]
13Novel micro-straw for freezing small quantities of human spermatozoa
Chuan Huang,Run-Xin Gan,Huan Zhang,Wen-Jun Zhou,Zeng-Hui Huang,Su-Hua Jiang,Xi-Ren Ji,Fei Gong,Li-Qing Fan,Wen-Bing Zhu
Fertility and Sterility.2020;114(2)301
[DOI]
14A Mathematical Framework for Developing Freezing Protocols in the Cryopreservation of Cells
Mohit P. Dalwadi,Sarah L. Waters,Helen M. Byrne,Ian J. Hewitt
SIAM Journal on Applied Mathematics.2020;80(2)657
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal