This article has been cited by
1Vitamins combined with traditional Chinese medicine for male infertility: A systematic review and meta-analysis
Ming Wang,Qi Wang,Yongqiang Du,Hui Jiang,Xiansheng Zhang
Andrology.2020;8(5)1038
[DOI]
2Velvet Antler Methanol Extracts Ameliorate Parkinson’s Disease by Inhibiting Oxidative Stress and Neuroinflammation: From C. elegans to Mice
Ying Liu,Hongyuan Li,Yunfei Li,Min Yang,Xiaohui Wang,Yinghua Peng,Gr gory Durand
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2021;2021(5)1
[DOI]
3Velvet antler polypeptide partially rescue facet joint osteoarthritis-like phenotype in adult ß-catenin conditional activation mice
Wan-qing Xie,Yong-jian Zhao,Feng Li,Bing Shu,Shu-ru Lin,Li Sun,Yong-jun Wang,Hong-xin Zheng
BMC Complementary and Alternative Medicine.2019;19(1)1
[DOI]
4Formaldehyde Inhibits Sexual Behavior and Expression of Steroidogenic Enzymes in the Testes of Mice
Zhi-Jun Zang,You-Qiang Fang,Su-Yun Ji,Yong Gao,Yuan-Qiang Zhu,Ting-Ting Xia,Mei-Hua Jiang,Ya-Nan Zhang
The Journal of Sexual Medicine.2017;14(11)1297
[DOI]
5LncRNA FENDRR promotes apoptosis of Leydig cells in late-onset hypogonadism by facilitating the degradation of Nrf2
Yanling Liu,Yanxia Liu,Jiao Wang,Fengjiao Huang,Peijie Du,Lina Wu,Feng Guo,Yi Song,Guijun Qin
Cell and Tissue Research.2021;14(11)1297
[DOI]
6Velvet Antler Ameliorates Cardiac Function by Restoring Sarcoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Activity in Rats With Heart Failure After Myocardial Infarction
Haoyue Shi,Tianzi Zhao,Yanjun Li,Xiang Xiao,Jiayun Wu,Haojun Zhang,Jiajun Qiao,Li Huang,Lin Li
Frontiers in Pharmacology.2021;12(11)1297
[DOI]
7The Separation of Antler Polypeptide and Its Effects on the Proliferation and Osteogenetic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
Ping Wang,Tie-Feng Sun,Gang Li,Hui-Min Zhang,Fan-jie Liu,Zhi-hui Gao,Sheng-nan Cao,Guo-dong Sun,Hai-tao Du,Cong-an Wang,Dan-dan Wang,Bin Shi,Ling Lin,Francisco Solano
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020(11)1
[DOI]
8Effects of heat treatment on structural and functional properties of velvet antler polypeptides
Wei Jiang,Kefei Chang,Sainan Ma,Changhui Zhao,Tiehua Zhang
Journal of Food Processing and Preservation.2021;45(6)1
[DOI]
9Preventive Effects of Velvet Antler (Cervus elaphus) against Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Mice by Inhibiting MAPK/NF-?B Activation and Inducing AMPK/Nrf2 Pathways
Jui-Shu Chang,Hung-Jen Lin,Jeng-Shyan Deng,Wen-Tzu Wu,Shyh-Shyun Huang,Guan-Jhong Huang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2018;2018(6)1
[DOI]
10Long noncoding RNA MIR22HG promotes Leydig cell apoptosis by acting as a competing endogenous RNA for microRNA-125a-5p that targets N-Myc downstream-regulated gene 2 in late-onset hypogonadism
Yan-ling Liu,Feng-jiao Huang,Pei-jie Du,Jiao Wang,Feng Guo,Ming-wei Shao,Yi Song,Yan-xia Liu,Gui-jun Qin
Laboratory Investigation.2021;2018(6)1
[DOI]
11Impact of Cellphone Radiation on Sexual Behavior and Serum Concentration of Testosterone and LH in Male Mice
Zhi-Jun Zang,Su-Yun Ji,Shi-Zong Huang,Mei-Hua Jiang,You-Qiang Fang
Occupational Diseases and Environmental Medicine.2016;04(03)56
[DOI]
12Effects of pomegranate juice on the sexual behavior, fertility and protective activity against aluminum exposure in male mice
Mohsen Ghaleb Al-Mutary,Gasem Mohammad Abu-Taweel
Journal of King Saud University - Science.2020;32(6)2688
[DOI]
13Study of copulatory behaviour in old male rabbits
Pedro Jiménez,Evelia Cuamatzi,Gabriela González-Mariscal
World Rabbit Science.2021;29(1)41
[DOI]
14BaZiBuShen alleviates altered testicular morphology and spermatogenesis and modulates Sirt6/P53 and Sirt6/NF-?B pathways in aging mice induced by D-galactose and NaNO2
Lin Li,Beibei Chen,Tian An,Hao Zhang,Bingke Xia,Rui Li,Ruyuan Zhu,Yimiao Tian,Lili Wang,Dandan Zhao,Fangfang Mo,Yu Li,Ge Yang,Alexander N. Orekhov,Marc Prentki,Dongwei Zhang,Guangjian Jiang,Xiaofeng Zhu
Journal of Ethnopharmacology.2021;271(1)113810
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal