This article has been cited by
1DNAH1 gene mutations and their potential association with dysplasia of the sperm fibrous sheath and infertility in the Han Chinese population
Yanwei Sha,Xiaoyu Yang,Libin Mei,Zhiyong Ji,Xu Wang,Lu Ding,Ping Li,Shenmin Yang
Fertility and Sterility.2017;107(6)1312
[DOI]
2Genetic abnormalities leading to qualitative defects of sperm morphology or function
P.F. Ray,A. Toure,C. Metzler-Guillemain,M.J. Mitchell,C. Arnoult,C. Coutton
Clinical Genetics.2017;91(2)217
[DOI]
3HomozygousDNAH1frameshift mutation causes multiple morphological anomalies of the sperm flagella in Chinese
X. Wang,H. Jin,F. Han,Y. Cui,J. Chen,C. Yang,P. Zhu,W. Wang,G. Jiao,W. Wang,C. Hao,Z. Gao
Clinical Genetics.2017;91(2)313
[DOI]
4Associations between DNAH1 gene polymorphisms and male infertility
Xiao Yang,Dongliang Zhu,Hongguo Zhang,Yuting Jiang,Xiaonan Hu,Dongfeng Geng,Ruixue Wang,Ruizhi Liu
Medicine.2018;97(49)e13493
[DOI]
5DNAH2 is a novel candidate gene associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella
Yang Li,Yanwei Sha,Xiong Wang,Lu Ding,Wensheng Liu,Zhiyong Ji,Libin Mei,Xianjing Huang,Shaobin Lin,Shuangbo Kong,Jinhua Lu,Weibing Qin,Xinzhong Zhang,Jianmin Zhuang,Yunge Tang,Zhongxian Lu
Clinical Genetics.2019;95(5)590
[DOI]
6Loss-of-function mutations in QRICH2 cause male infertility with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella
Ying Shen,Feng Zhang,Fuping Li,Xiaohui Jiang,Yihong Yang,Xiaoliang Li,Weiyu Li,Xiang Wang,Juan Cheng,Mohan Liu,Xueguang Zhang,Guiping Yuan,Xue Pei,Kailai Cai,Fengyun Hu,Jianfeng Sun,Lanzhen Yan,Li Tang,Chuan Jiang,Wenling Tu,Jinyan Xu,Haojuan Wu,Weiqi Kong,Shuying Li,Ke Wang,Kai Sheng,Xudong Zhao,Huanxun Yue,Xiaoyu Yang,Wenming Xu
Nature Communications.2019;10(1)590
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal