This article has been cited by
1With a new clip technique surgically inducing varicocele in Sprague-Dawley rats
Wen-bin Guo,Cheng Yang,Jun Bian,Hui Xia,Jian-kun Yang,Qi-zhao Zhou,Ming-kun Chen,Kang-yi Xue,Wan-song Zhang,Peng Wang,Xin Li,Cun-dong Liu
BMC Urology.2018;18(1)
[DOI]
2Overexpression of miR-506-3p Aggravates DBP-Induced Testicular Oxidative Stress in Rats by Downregulating ANXA5 via Nrf2/HO-1 Signaling Pathway
Min Tang,Lei Zhang,Zheng Zhu,Ran Li,Shangqian Wang,Wei Wang,Zhiqiang Qin,Wei Zhang,Daniel Lopez-Malo
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020;2020(1)1
[DOI]
3Oridonin induces apoptosis in oral squamous cell carcinoma probably through the generation of reactive oxygen species and the p38/JNK MAPK pathway
Ha-Na Oh,Ji-Hye Seo,Mee-Hyun Lee,Goo Yoon,Seung-Sik Cho,Kangdong Liu,Hyunji Choi,Keon Bong Oh,Young-Sik Cho,Hangun Kim,A Lum Han,Jung-Il Chae,Jung-Hyun Shim
International Journal of Oncology.2018;2020(1)1
[DOI]
4Oxidized-LDL inhibits testosterone biosynthesis by affecting mitochondrial function and the p38 MAPK/COX-2 signaling pathway in Leydig cells
Jun Jing,Ning Ding,Dandan Wang,Xie Ge,Jinzhao Ma,Rujun Ma,Xuan Huang,Kadiliya Jueraitetibaike,Kuan Liang,Shuxian Wang,Siyuan Cao,Allan Zijian Zhao,Bing Yao
Cell Death & Disease.2020;11(8)1
[DOI]
5Effects of selenium on the proliferation, apoptosis and testosterone production of sheep Leydig cells in vitro
Lei Shi,Ruigao Song,Xiaolei Yao,Youshe Ren
Theriogenology.2017;93(8)24
[DOI]
6Smoke, alcohol and drug addiction and male fertility
Andrea Sansone,Carla Di Dato,Cristina de Angelis,Davide Menafra,Carlotta Pozza,Rosario Pivonello,Andrea Isidori,Daniele Gianfrilli
Reproductive Biology and Endocrinology.2018;16(1)24
[DOI]
7Smoke, alcohol and drug addiction and male fertility
Clara Palacio,Rocío Rivera,Nicolás Garrido Puchalt
Reproductive Biology and Endocrinology.2020;16(1)679
[DOI]
8Down regulating PHGDH affects the lactate production of sertoli cells in varicocele
Wen-bin Guo,Zhen-hui Huang,Cheng Yang,Xian-yuan Lv,Hui Xia,Hu Tian,Jian-kun Yang,Qi-zhao Zhou,Ming-kun Chen,Kang-yi Xue,Cun-dong Liu
Reproductive Biology and Endocrinology.2020;18(1)679
[DOI]
9Down regulating PHGDH affects the lactate production of sertoli cells in varicocele
Melissa Cutini,Carmine Bruno,Antonio Mancini,Giancarlo Balercia
Reproductive Biology and Endocrinology.2020;18(1)535
[DOI]
10Propofol Inhibits Androgen Production in Rat Immature Leydig Cells
Yiyan Wang,Fei Ge,Xiaoheng Li,Chaobo Ni,Keyang Wu,Wenwen Zheng,Yong Chen,Qingquan Lian,Ren-Shan Ge
Frontiers in Pharmacology.2019;10(1)535
[DOI]
11The role of ANXA5 in DBP-induced oxidative stress through ERK/Nrf2 pathway
Lei Zhang,Zhiqiang Qin,Ran Li,Shangqian Wang,Wei Wang,Min Tang,Wei Zhang
Environmental Toxicology and Pharmacology.2019;72(1)103236
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal