This article has been cited by
1Association Between the Body Mass Index and Prostate Cancer at Biopsy is Modified by Genetic Risk
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Hai-Tao Chen,Cheng-Tao Han,Fang Liu,Jian-Feng Xu,Ding-Wei Ye
Medicine.2015;94(42)e1603
[DOI]
2Targeted sequencing analysis of the adiponectin gene identifies variants associated with obstructive sleep apnoea in Chinese Han population
Yunyun Yang,Song Yang,Xiaolu Jiao,Juan Li,Hao Wu,Haili Sun,Yunxiao Yang,Ming Zhang,Yongxiang Wei,Yanwen Qin
Medicine.2019;98(16)e15219
[DOI]
3ZNF185-derived peptide induces fertility suppression in mice
Shutong Fan,Yuhan Zhao,Zhiwei Pan,Zhiqin Gao,Zumu Liang,Zhifang Pan,Weiguo Feng
Journal of Peptide Science.2018;24(10)e3121
[DOI]
4Complexes of trophoblastic peptides and heat shock protein 70 as a novel contraceptive vaccine in a mouse model
Mei Han,Yuan Yao,Wangjiang Zeng,Yanfang Wang,Lin Feng,Jie Zhao
Reproductive BioMedicine Online.2016;32(4)457
[DOI]
5Better provision and marshalling of data needed to provide evidence of immunocontraception
TrevorG Cooper
Asian Journal of Andrology.2014;16(4)644
[DOI]
6Mce1C and Mce1D facilitate N. farcinica invasion of host cells and suppress immune responses by inhibiting innate signaling pathways
Xingzhao Ji,Xiujuan Zhang,Lina Sun,Xuexin Hou,Jingdong Song,Xiaoluo Tan,Han Song,Xiaotong Qiu,Minghui Li,Lu Tang,Lichao Han,Zhenjun Li
Scientific Reports.2020;10(1)644
[DOI]
7Associations between three common single nucleotide polymorphisms (rs266729, rs2241766, and rs1501299) of ADIPOQ and cardiovascular disease: a meta-analysis
Joseph Sam Kanu,Shuang Qiu,Yi Cheng,Ri Li,Changgui Kou,Yulu Gu,Ye Bai,Jikang Shi,Yong Li,Yunkai Liu,Yaqin Yu,Yawen Liu
Lipids in Health and Disease.2018;17(1)644
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal