Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Ambient ozone pollution is associated with decreased semen quality: longitudinal analysis of 8945 semen samples from 2015 to 2018 and during pollution-control period in Beijing, China

Zhang Hai-Tao, Zhang Zhe, Cao Jia, Tang Wen-Hao, Zhang Hong-Liang, Hong Kai, Lin Hao-Cheng, Wu Han, Chen Qing, Jiang Hui

Year : 2019| Volume: 21| Issue : 5 | Page no: 501-507

   This article has been cited by
 
1 Semen quality and windows of susceptibility: A case study during COVID-19 outbreak in China
Tingting Yang,Li Deng,Boyu Sun,Shifu Zhang,Yang Xian,Xiao Xiao,Yu Zhan,Kehui Xu,Jonathan Buonocore,Ya Tang,Fuping Li,Yang Qiu
Environmental Research. 2021; : 111085
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Air pollutants and impairments of male reproductive health-an overview
Sunil Kumar,Anupama Sharma,Riddhi Thaker
Reviews on Environmental Health. 2021; 0(0)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Sperm mtDNA copy number, telomere length, and seminal spermatogenic cells in relation to ambient air pollution: Results of a cross-sectional study in Jing-Jin-Ji region of China
Lixiao Zhou,Lipeng Li,Guimin Hao,Binghua Li,Sujuan Yang,Ning Wang,Jiaming Liang,Hongyue Sun,Shitao Ma,Lina Yan,Chunfang Zhao,Yanjing Wei,Yujie Niu,Rong Zhang
Journal of Hazardous Materials. 2020; : 124308
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Identifying Critical Exposure Windows for Ambient Air Pollution and Semen Quality in Chinese Men
Shengzhi Sun,Jinzhu Zhao,Wangnan Cao,Tongzhang Zheng,Wenqing Lu,Qiang Zeng
Environmental Research. 2020; : 109894
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Ambient air pollution and male fecundity: A retrospective analysis of longitudinal data from a Chinese human sperm bank (2013–2018)
Yang Qiu,Ting Yang,Barnabas C. Seyler,Xiuli Wang,Yuan Wang,Min Jiang,Bo Liu,Fuping Li
Environmental Research. 2020; : 109528
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Decreased total sperm counts in habitants of highly polluted areas of Eastern Sicily, Italy
Rossella Cannarella,Carmelo Liuzzo,Laura M. Mongió,Rosita A. Condorelli,Sandro La Vignera,Salvatore Bellanca,Aldo E. Calogero
Environmental Science and Pollution Research. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article