Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Identification of a novel mutation in the SRD5A2 gene of one patient with 46,XY disorder of sex development

Li Shu-Ping, Li Li-Wei, Sun Ming-Xia, Chen Xin-Xin, Wang Xiu-Feng, Li Zeng-Kui, Zhou Sheng-Yun, Zhai Dong-Cai, Geng Shu-Xia, Li Shu-Jun, Dou Xiao-Wei

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 518-519

   This article has been cited by
 
1 Rupture and hemorrhage of a seminoma mixed with yolk sac tumors in 46XY partial gonadal dysgenesis: a case report and literature review
Rui Lin,Nanbin Liu,Xiuyan Wang,Xuyou Zhu,Daojing Huang,Baomin Shi
BMC Surgery. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article