Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Identification of a novel mutation in the SRD5A2 gene of one patient with 46,XY disorder of sex development

Li Shu-Ping, Li Li-Wei, Sun Ming-Xia, Chen Xin-Xin, Wang Xiu-Feng, Li Zeng-Kui, Zhou Sheng-Yun, Zhai Dong-Cai, Geng Shu-Xia, Li Shu-Jun, Dou Xiao-Wei

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 518-519

   This article has been cited by
 
1 Mutational analysis of compound heterozygous mutation p.Q6X/p.H232R in SRD5A2 causing 46,XY disorder of sex development
Liwei Li, Junhong Zhang, Qing Li, Li Qiao, Pengcheng Li, Yi Cui, Shujun Li, Shirui Hao, Tongqian Wu, Lili Liu, Jianmin Yin, Pingsheng Hu, Xiaowei Dou, Shuping Li, Hui Yang
Italian Journal of Pediatrics. 2022; 48(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Rupture and hemorrhage of a seminoma mixed with yolk sac tumors in 46XY partial gonadal dysgenesis: a case report and literature review
Rui Lin,Nanbin Liu,Xiuyan Wang,Xuyou Zhu,Daojing Huang,Baomin Shi
BMC Surgery. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article