Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phenotypic and molecular characteristics of androgen insensitivity syndrome patients

Yuan Shi-Min, Zhang Ya-Nan, Du Juan, Li Wen, Tu Chao-Feng, Meng Lan-Lan, Lin Ge, Lu Guang-Xiu, Tan Yue-Qiu

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 473-478

   This article has been cited by
 
1 Clinical, Biochemical, and Molecular Characterization of Indian Children with Clinically Suspected Androgen Insensitivity Syndrome
Anil Kumar, Rajni Sharma, Mohammed Faruq, Manoj Kumar, Shilpa Sharma, Ralf Werner, Olaf Hiort, Jain Vandana
Sexual Development. 2022; 16(1): 34
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Growth Curves of Chinese Children with Androgen Insensitivity Syndrome: A Multicenter Registry Study
Xiu Zhao, Zhe Su, Shaoke Chen, Xiumin Wang, Yu Yang, Linqi Chen, Li Liang, Geli Liu, Yi Wang, Yanning Song, Lijun Fan, Xiaoya Ren, Chunxiu Gong
Journal of Personalized Medicine. 2022; 12(5): 771
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Complete androgen insensitivity syndrome caused by the c.2678C>T mutation in the androgen receptor gene: A case report
Ka-Na Wang, Qing-Qing Chen, Yi-Lin Zhu, Chun-Lin Wang
World Journal of Clinical Cases. 2021; 9(35): 11036
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Individualized Care for Patients with Intersex (Differences of Sex Development): Part 4/4.Considering the Ifs, Whens, and Whats Regarding Sexual-Reproductive System Surgery
Kanthi Bangalore Krishna,Barry A. Kogan,Tom Mazur,Piet Hoebeke,Guy Bogaert,Peter A. Lee
Journal of Pediatric Urology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Novel compound variants of the AR and MAP3K1 genes are related to the clinical heterogeneity of androgen insensitivity syndrome
Yiping Cheng,Yan Sun,Yiming Ji,Dongqing Jiang,Guoxin Teng,Xiaoming Zhou,Xinli Zhou,Guimei Li,Chao Xu
Bioscience Reports. 2020; 40(5)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A hemizygous mutation in the androgen receptor gene causes different phenotypes of androgen insensitivity syndrome in two siblings by disrupting the nuclear translocation
Chunjie Liu,Yongfen Lyu,Pin Li
Molecular Genetics and Genomics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Novel Mutations Segregating with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and their Molecular Characteristics
Pilar Malcher,Pilar Jedrzejczak,Pilar Stokowy,Pilar Monem,Pilar Nowicka-Bauer,Pilar Zimna,Pilar Czyzyk,Pilar Maciejewska-Jeske,Pilar Meczekalski,Pilar Bednarek-Rajewska,Pilar Wozniak,Pilar Rozwadowska,Pilar Kurpisz
International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(21): 5418
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article