Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phenotypic and molecular characteristics of androgen insensitivity syndrome patients

Yuan Shi-Min, Zhang Ya-Nan, Du Juan, Li Wen, Tu Chao-Feng, Meng Lan-Lan, Lin Ge, Lu Guang-Xiu, Tan Yue-Qiu

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 473-478

   This article has been cited by
 
1 A hemizygous mutation in the androgen receptor gene causes different phenotypes of androgen insensitivity syndrome in two siblings by disrupting the nuclear translocation
Chunjie Liu,Yongfen Lyu,Pin Li
Molecular Genetics and Genomics. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Novel compound variants of the AR and MAP3K1 genes are related to the clinical heterogeneity of androgen insensitivity syndrome
Yiping Cheng,Yan Sun,Yiming Ji,Dongqing Jiang,Guoxin Teng,Xiaoming Zhou,Xinli Zhou,Guimei Li,Chao Xu
Bioscience Reports. 2020; 40(5)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Novel Mutations Segregating with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and their Molecular Characteristics
Pilar Malcher,Pilar Jedrzejczak,Pilar Stokowy,Pilar Monem,Pilar Nowicka-Bauer,Pilar Zimna,Pilar Czyzyk,Pilar Maciejewska-Jeske,Pilar Meczekalski,Pilar Bednarek-Rajewska,Pilar Wozniak,Pilar Rozwadowska,Pilar Kurpisz
International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(21): 5418
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article