Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Transurethral seminal vesiculoscopy for recurrent hemospermia: experience from 419 cases

Chen Rui, Wang Lei, Sheng Xia, Piao Shu-Guang, Nian Xin-Wen, Cheng Xin, Zhou Tie, Li Hui-Zhen, Liu Ya-Wei, Chen Guang-Hua, Zhang Chun-Lei, Kong De-Pei, Xiao Guang-An, Lu Xin, Jia Zhen-Yu, Liu Zhi-Yong, Sun Ying-Hao

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 5 | Page no: 438-441

   This article has been cited by
 
1 Transurethral resection of ejaculatory duct combined with seminal vesiculoscopy for management of persistent or recurrent hemospermia in men with ejaculatory duct obstruction
Zheng-Ju Ren,Bo Yang,Dong-liang Lu,Sheng-Zhuo Liu,Lu-Chen Yang,Lin Cun Wang,Zhu-Feng Peng,Liang-Ren Liu,Qiang Dong
BMC Urology. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Morphology of ejaculatory ducts: A systematic review
Yasith Mathangasinghe,Udagedara M. J. E. Samaranayake,Buddhini N Dolapihilla,Dimonge J. Anthony,Ajith P. Malalasekera
Clinical Anatomy. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Application of ultrasound-guided seminal vesicle radiography combining CT three-dimensional reconstruction technique in transurethral seminal vesiculoscopy
Kun Pang,Kexin Lou,Yayong Huang,Hao Wang,Lin Hao,Zhenduo Shi,Guanghui Zang,Cui Wei,Bo Chen,Conghui Han
Andrologia. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Accuracy of multiparametric magnetic resonance imaging for diagnosing prostate Cancer: a systematic review and meta-analysis
Liang Zhen,Xiaoqiang Liu,Chen Yegang,Yang Yongjiao,Xu Yawei,Kang Jiaqi,Wang Xianhao,Song Yuxuan,Hu Rui,Zhang Wei,Ou Ningjing
BMC Cancer. 2019; 19(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hematospermia
Jozef Marencák
Urologie pro praxi. 2019; 20(1): 19
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Etiology of 305 cases of refractory hematospermia and therapeutic options by emerging endoscopic technology
Liang-Gong Liao,Yan-Feng Li,Yong Zhang,Ke Li,Tong Zhu,Bo-Jun Li,Qi Wang,Xu-Dong Liu,Yong Luo,Bo Zhou,Jun Jiang
Scientific Reports. 2019; 9(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article