Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Active immunization with GnRH-tandem-dimer peptide in young male rats reduces serum reproductive hormone concentrations, testicular development and spermatogenesis

Han Xing-Fa, Li Jun-Li, Zhou Yu-Qin, Ren Xiao-Hua, Liu Gong-Cheng, Cao Xiao-Han, Du Xiao-Gang, Zeng Xian-Yin

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 3 | Page no: 485-491

   This article has been cited by
 
1 Inactivated Rabies Virus-Vectored Immunocontraceptive Vaccine in a Thermo-Responsive Hydrogel Induces High and Persistent Antibodies against Rabies, but Insufficient Antibodies against Gonadotropin-Releasing Hormone for Contraception
Xianfu Wu,Yong Yang,Chantal Kling,Laurie Seigler,Nadia F. Gallardo-Romero,Brock E. Martin,Todd G. Smith,Victoria A. Olson
Vaccines. 2019; 7(3): 73
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Etiology of 305 cases of refractory hematospermia and therapeutic options by emerging endoscopic technology
Liang-Gong Liao,Yan-Feng Li,Yong Zhang,Ke Li,Tong Zhu,Bo-Jun Li,Qi Wang,Xu-Dong Liu,Yong Luo,Bo Zhou,Jun Jiang
Scientific Reports. 2019; 9(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Evaluation of infertility efficacy of the E. coli expressed STF2-GnRH vaccine in male cats
Yong Jae Lee,Eun Jung Jo,Hye Won Lee,Bo Ram Hwang,Yong Hyun Kim,Byoung Joo Park,Yoon Ju Cho,Young Ah Lee,In Soo Choi,Jin Soo Han
Journal of Veterinary Science. 2019; 20
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effect of active immunization using a novel GnRH vaccine on reproductive function in rats
Zhiqiu Yao,Wenyu Si,Weiguo Tian,Jing Ye,Rongfei Zhu,Xiumei Li,Shichun Ji,Qianqian Zheng,Ya Liu,Fugui Fang
Theriogenology. 2018; 111: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Novel Sperm and Gonadotropin-releasing Hormone-based Recombinant Fusion Protein: Achievement of 100% Contraceptive Efficacy by Co-immunization of Male and Female Mice
Vidisha Minhas,Abhinav Shrestha,Neerja Wadhwa,Rita Singh,Satish Kumar Gupta
Molecular Reproduction and Development. 2016; 83(12): 1048
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article