Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Association of polymorphisms of A260G and A386G in DAZL gene with male infertility: a meta-analysis and systemic review

Chen Ping, Wang Xiao, Xu Chang, Xiao He, Zhang Wen-Hao, Wang Xing-Huan, Zhang Xin-Hua

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 1 | Page no: 96-101

   This article has been cited by
 
1 Association of DAZL polymorphisms and DAZ deletion with male infertility: a systematic review and meta-analysis
Puja Devi Nongthombam, Suttur S. Malini
Genes & Genomics. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Association between X-ray repair cross-complementing group 1 Arg399Gln polymorphism and male infertility: An update meta-analysis
Mo-qi Lv,Yi-xin Li,Pan Ge,Yan-qi Yang,Jian Zhang,Shui-ping Han,Dang-xia Zhou
Andrologia. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A genome-wide single nucleotide polymorphism and copy number variation analysis for number of piglets born alive
Nedenia Bonvino Stafuzza,Rafael Medeiros de Oliveira Silva,Breno de Oliveira Fragomeni,Yutaka Masuda,Yijian Huang,Kent Gray,Daniela A. Lino Lourenco
BMC Genomics. 2019; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Analysis of CDK2 mutations in chinese men with non-obstructive azoospermia who underwent testis biopsy
Wen Liu,Xuan Gao,Lei Yan,Hongli Liu,Ruimei Yu,Shidou Zhao,Jinlong Ma
Reproductive BioMedicine Online. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Gamma-aminobutyric acid transaminase genetic polymorphism is a candidate locus for responsiveness to opioid analgesics in patients with cancer pain: An exploratory study
Yaeko Yokoshima,Masahiko Sumitani,Daisuke Nishizawa,Makoto Nagashima,Kazutaka Ikeda,Ryoji Kato,Jun Hozumi,Hiroaki Abe,Kenji Azuma,Rikuhei Tsuchida,Yoshitsugu Yamada
Neuropsychopharmacology Reports. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Glutathione S-transferase P1 Ile105Val Polymorphism and Male Infertility Risk
Xue-Kun Huang,Yong-Han Huang,Juan-Hua Huang,Jing-Yao Liang
Chinese Medical Journal. 2017; 130(8): 979
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The susceptibility of FSHB -211G>T and FSHR G-29A, 919A>G, 2039A>G polymorphisms to men infertility: an association study and meta-analysis
Qiuyue Wu,Jing Zhang,Peiran Zhu,Weijun Jiang,Shuaimei Liu,Mengxia Ni,Mingchao Zhang,Weiwei Li,Qing Zhou,Yingxia Cui,Xinyi Xia
BMC Medical Genetics. 2017; 18(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Genetics of male infertility: from research to clinic
Csilla Krausz,Antoni Riera Escamilla,Chiara Chianese
Reproduction. 2015; 150(5): R159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article