Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Multiple factors affecting surgical outcomes and patency rates in use of single-armed two-suture microsurgical vasoepididymostomy: a single surgeon's experience with 81 patients

Hong Kai, Zhao Lian-Ming, Xu Shi-Xing, Tang Wen-Hao, Mao Jia-Ming, Liu De-Feng, Jiang Hui, Ma Lu-Lin, Qiao Jie

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 1 | Page no: 129-133

   This article has been cited by
 
1 Clinical outcome of microsurgical vasoepididymostomy versus epididymal or testicular sperm retrieval combined with intracytoplasmic sperm injection in obstructive azoospermia males
Zheng Zhang, Yong Zhang, Nan Zhang
Andrologia. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Rat model and validation of a modified single-armed suture technique for microsurgical vasoepididymostomy: Guo’s SA-LIVE
Yiming Yuan,Dong Fang,Hongen Lei,Meng Li,Wanjun Cheng,Bing Gao,Jing Peng,Zhichao Zhang,Zhongcheng Xin,Yinglu Guo
Andrology. 2021; 9(1): 361
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Outcomes of partial intussusception and endo-to-side vasoepididymostomy in men with epididymal obstructive azoospermia
Koji Shiraishi,Hideyasu Matsuyama
International Journal of Urology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Tratamiento quirúrgico de la infertilidad masculina
C.A. Zambrano Serrano,A. Carvajal Obando
Actas Urológicas Españolas. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Surgical treatment for male infertility
C.A. Zambrano Serrano,A. Carvajal Obando
Actas Urológicas Españolas (English Edition). 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A modified single-armed microsurgical vasoepididymostomy for epididymal obstructive azoospermia: intraoperative choice and postoperative consideration
Nachuan Liu,Peng Li,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Chao Yang,Liangyu Zhao,Ruhui Tian,Huixing Chen,Yuhua Huang,Yuexin Yu,Zheng Li
BMC Urology. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Clinical application of cross microsurgical vasovasostomy in scrotum for atypical obstructive azoospermia
Zhong-Yan Liang,Feng-Bin Zhang,Le-Jun Li,Jing-Ping Li,Jing-Gen Wu,Chong Chen,Yi-Min Zhu
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2019; 20(3): 282
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Seminal plasma neutral alpha-glucosidase activity as an early predictor of patency and natural pregnancy after microsurgical vasoepididymostomy
Jing-Ping Li,Xin-Zong Zhang,Jing-Gen Wu,Zhong-Yan Liang,Yong-Hong Tian,Chong Chen,Yun-Ge Tang,Feng-Bin Zhang
Andrologia. 2019; : e13235
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Microsurgical vasectomy reversal: contemporary techniques, intraoperative decision making, and surgical training for the next generation
Russell P. Hayden,Philip S. Li,Marc Goldstein
Fertility and Sterility. 2019; 111(3): 444
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Pregnancy and live birth rates after microsurgical vasoepididymostomy for azoospermic patients with epididymal obstruction
Jing Peng,Zhichao Zhang,Yiming Yuan,Wanshou Cui,Weidong Song
Human Reproduction. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 The toxic effects of polychlorinated biphenyl (Aroclor 1242) on Tm3 Leydig cells
Yasemin Aydin,Melike Erkan
Toxicology and Industrial Health. 2017; 33(8): 636
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article