Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

NODAL secreted by male germ cells regulates the proliferation and function of human Sertoli cells from obstructive azoospermia and nonobstructive azoospermia patients

Tian Ru-Hui, Yang Shi, Zhu Zi-Jue, Wang Jun-Long, Liu Yun, Yao Chencheng, Ma Meng, Guo Ying, Yuan Qingqing, Hai Yanan, Huang Yi-Ran, He Zuping, Li Zheng

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 6 | Page no: 996-1005

   This article has been cited by
 
1 Interaction between mono-(2-ethylhexyl) phthalate and retinoic acid alters Sertoli cell development during fetal mouse testis cord morphogenesis
Maha A. Alhasnani, Skylar Loeb, Susan J. Hall, Zachary Caruolo, Faith Simmonds, Amanda E. Solano, Daniel J. Spade
Current Research in Toxicology. 2022; : 100087
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Vitrification with microinjection of single seminiferous tubules: an efficient cryopreservation approach for limited testicular tissue
Sha Han,Liangyu Zhao,Chao Yang,Junwei Xu,Chencheng Yao,Chuan Huang,Hongbin Zhang,Zhiyong Ji,Jiaqiang Luo,Yingying Guo,Yan Hong,Feng Liu,Xinli Zhou,Zhi Zhou,Yonghua Huang,Zheng Li
Reproductive BioMedicine Online. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Transcriptomic analysis of dead end knockout testis reveals germ cell and gonadal somatic factors in Atlantic salmon
Lene Kleppe,Rolf Brudvik Edvardsen,Tomasz Furmanek,Eva Andersson,Kai Ove Skaftnesmo,Frida Thyri Segafredo,Anna Wargelius
BMC Genomics. 2020; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Fibroblast growth factor-5 promotes spermatogonial stem cell proliferation via ERK and AKT activation
Ruhui Tian,Chencheng Yao,Chao Yang,Zijue Zhu,Chong Li,Erlei Zhi,Junlong Wang,Peng Li,Huixing Chen,Qingqing Yuan,Zuping He,Zheng Li
Stem Cell Research & Therapy. 2019; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 miR-202-3p Regulates Sertoli Cell Proliferation, Synthesis Function, and Apoptosis by Targeting LRP6 and Cyclin D1 of Wnt/-Catenin Signaling
Chao Yang,Chencheng Yao,Ruhui Tian,Zijue Zhu,Liangyu Zhao,Peng Li,Huixing Chen,Yuhua Huang,Erlei Zhi,Yuehua Gong,Yunjing Xue,Hong Wang,Qingqing Yuan,Zuping He,Zheng Li
Molecular Therapy - Nucleic Acids. 2019; 14: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article