Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Comparison of gene expression of the oncogenic Wnt/β-catenin signaling pathway components in the mouse and human epididymis

Wang Kai, Li Ning, Yeung Ching-Hei, Cooper Trevor G, Liu Xue-Xia, Liu Juan, Wang Wen-Ting, Li Yan, Shi Hui, Liu Fu-Jun

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 6 | Page no: 1006-1011

   This article has been cited by
 
1 The role of Wnt signaling in male reproductive physiology and pathology
Ruizhi Xue,Wenfeng Lin,Jingkai Sun,Masami Watanabe,Abai Xu,Motoo Araki,Yasutomo Nasu,Zhengyan Tang,Peng Huang
Molecular Human Reproduction. 2021; 27(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Activation of WNT7b autocrine eases metastasis of colorectal cancer via epithelial to mesenchymal transition and predicts poor prognosis
Shuai Jiang,Qiwen Li,Yimin Liu,Huimin Zhang,Qianyu Wang,Yu Chen,Xiaoyang Shi,Jun Li,Hailing Zhang,Yi Zhang,Dongqing Xia,Man Wu,Jiajia Lin,Chenglin Zhang,Suhua Pang,Jiamin Jiang,Yan Wen,Peipei Zhang
BMC Cancer. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Function and therapeutic potential of G protein-coupled receptors in epididymis
Daolai Zhang,Yanfei Wang,Hui Lin,Yujing Sun,Mingwei Wang,Yingli Jia,Xiao Yu,Hui Jiang,Wenming Xu,Jin-Peng Sun,Zhigang Xu
British Journal of Pharmacology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Tissue regeneration and the epididymal stem cell
L. Pinel,M. Mandon,D. G. Cyr
Andrology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Role of WNT signaling in epididymal sperm maturation
Jin-Mei Cheng,Ji-Xin Tang,Jian Li,Yu-Qian Wang,Xiu-Xia Wang,Yan Zhang,Su-Ren Chen,Yi-Xun Liu
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Downregulation of nuclear and cytoplasmic Chibby is associated with advanced cervical cancer
Ming-Chang Yang,Shang-Tao Chien,Tzu-Feng Yang,Shih-Yi Lin,Tai-Min Lee,Yi-Ren Hong
Oncology Letters. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Epithelial Wnt/▀catenin signalling is essential for epididymal coiling
Manish Kumar,Shafiq M. Syed,Makoto M. Taketo,Pradeep S. Tanwar
Developmental Biology. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article