Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Mixed extragonadal germ cell tumor arising from the prostate: a rare combination

Liu Shu-Guang, Lei Bin, Li Xue-Nong, Chen Xiao-Dong, Wang Shuang, Zheng Lin, Zhu Hai-Li, Lin Pei-Xin, Shen Hong

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 4 | Page no: 645-646

   This article has been cited by
 
1 Mixed germ cell tumor of the endometrium: a case report and literature review
Heping Zhang,Fangyun Liu,Jianguo Wei,Debin Xue,Zhengxin Xie,Chunwei Xu
Open Medicine. 2020; 15(1): 65
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Potential application and prevalence of the CD30 (Ki-1) antigen among solid tumors: A focus review of the literature
Garrett K. Berger,Kevin Gee,Cassandra Votruba,Ali McBride,Faiz Anwer
Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2017; 113: 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Mature Cystic Teratoma of the Ovary With Three Kinds of Entire Gastrointestinal Wall and Complete Bronchial Structure in a Pregnant Woman
Xiao-Xin Shi,Hong Shen,Ting Chen,Zao-Ying Pan,Xiao-Fang Wu,Zhen-Ning Zou,Si-Si Zhang,Dong-Jin Sun,Yao-Zhong Zhang
International Journal of Surgical Pathology. 2016; 24(5): 428
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article