Article Cited by others

INVITED REVIEW

Current early diagnostic biomarkers of prostate cancer

Qu Min, Ren Shan-Cheng, Sun Ying-Hao

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 4 | Page no: 549-554

   This article has been cited by
 
1 miR-138-5p inhibits the malignant progression of prostate cancer by targeting FOXC1
Dapeng Zhang,Xiaodong Liu,Qingwei Zhang,Xin Chen
Cancer Cell International. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Inhibitor 9 Combined With Androgen Deprivation Therapy or Chemotherapy Delays the Malignant Behavior of Castration-Resistant Prostate Cancer Through K-Ras/PLCe/PKCe Signaling Pathway
Jiayu Liu,Yongbo Zheng,Yingying Gao,Zhen Quan,Bo Qiao,Luo Li,Ting Li,Limei Duan,Jinxiao Yang,Chunli Luo,Xiaohou Wu
Frontiers in Oncology. 2020; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A New Era of Prostate Cancer Precision Medicine
Adil Malik,Srilakshmi Srinivasan,Jyotsna Batra
Frontiers in Oncology. 2019; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Cancer/Testis Antigens: “Smart” Biomarkers for Diagnosis and Prognosis of Prostate and Other Cancers
Prakash Kulkarni,Vladimir Uversky
International Journal of Molecular Sciences. 2017; 18(4): 740
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Clinical utility of a novel urine-based gene fusion TTTY15-USP9Y in predicting prostate biopsy outcome
Yasheng Zhu,Shancheng Ren,Taile Jing,Xiaobing Cai,Yawei Liu,Fubo Wang,Wei Zhang,Xiaolei Shi,Rui Chen,Jian Shen,Ji Lu,Chuanliang Xu,Huiqing Wang,Haifeng Wang,Yang Wang,Bing Liu,Yaoming Li,Ziyu Fang,Fei Guo,Meng Qiao,Dan Shen,Xin Lu,Xu Gao,Jianguo Hou,Yinghao Sun
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2015; 33(9): 384.e9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Inflammation and prostate cancer: friends or foe?
Gianluigi Taverna,Elisa Pedretti,Giuseppe Di Caro,Elena Monica Borroni,Federica Marchesi,Fabio Grizzi
Inflammation Research. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article