Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Bactericidal/permeability-increasing protein originates in both the testis and the epididymis and localizes in mouse spermatozoa

Zhou Zhong-Ping, Xia Xiao-Yu, Guo Qiang-Su, Xu Chen

Year : 2014| Volume: 16| Issue : 2 | Page no: 309-313

   This article has been cited by
 
1 Bactericidal/Permeability-Increasing Protein Improves Cognitive Impairment in Diabetic Mice via Blockade of the LPS-LBP-TLR4 Signaling Pathway
Qin Sun,Tingxin Li,Yamei Li,Lingling Wei,Min Zhang,Shaoping Deng
Frontiers in Physiology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effects of increased scrotal temperature on semen quality and seminal plasma proteins in Brahman bulls
Gry Brandt Boe-Hansen,João Paulo A. Rêgo,Nana Satake,Bronwyn Venus,Pawel Sadowski,Amanda Nouwens,Yutao Li,Michael McGowan
Molecular Reproduction and Development. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Serum BPI as a novel biomarker in asthma
Chen Xingyuan,Qiu Chen
Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2020; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Molecular identification and function analysis of bactericidal permeability-increasing protein/LPS-binding protein 1 (BPI/LBP1) from turbot (Scophthalmus maximus)
Shun Zhou,Guangpeng Jiang,Ying Zhu,Lanhao Liu,Danyang Liu,Jing Diao,Hongjun Liu,Yunji Xiu
Fish & Shellfish Immunology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The Harderian gland transcriptomes of Caraiba andreae, Cubophis cantherigerus and Tretanorhinus variabilis, three colubroid snakes from Cuba
Dany Domínguez-Pérez,Jordi Durban,Guillermin Agüero-Chapin,Javier Torres López,Reinaldo Molina-Ruiz,Daniela Almeida,Juan J. Calvete,Vítor Vasconcelos,Agostinho Antunes
Genomics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Male infertility-related molecules involved in sperm-oocyte fusion
Lisha MOU,Ni XIE
Journal of Reproduction and Development. 2017; 63(1): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Identification and expression analysis on bactericidal permeability-increasing protein/lipopolysaccharide-binding protein of blunt snout bream, Megalobrama amblycephala
Leilei Tang,Yinhua Liang,Yuhong Jiang,Shaojun Liu,Fuyun Zhang,Xia He,Tianyi Wang,Yi Zhou,Huan Zhong,Jinpeng Yan
Fish & Shellfish Immunology. 2015; 45(2): 630
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article