This article has been cited by
1Comprehensive off-target analysis of dCas9-SAM-mediated HIV reactivation via long noncoding RNA and mRNA profiling
Yonggang Zhang,Gustavo Arango,Fang Li,Xiao Xiao,Raj Putatunda,Jun Yu,Xiao-Feng Yang,Hong Wang,Layne T. Watson,Liqing Zhang,Wenhui Hu
BMC Medical Genomics.2018;11(1)
[DOI]
2Chemical and Biological Sensing Using Hybridization Chain Reaction
Erik E. Augspurger,Muhit Rana,Mehmet V. Yigit
ACS Sensors.2018;3(5)878
[DOI]
3Exploring lncRNA-Mediated Regulatory Networks in Endometrial Cancer Cells and the Tumor Microenvironment: Advances and Challenges
Peixin Dong,Ying Xiong,Junming Yue,Sharon J. B. Hanley,Noriko Kobayashi,Yukiharu Todo,Hidemichi Watari
Cancers.2019;11(2)234
[DOI]
4The Roles of Human DNA Methyltransferases and Their Isoforms in Shaping the Epigenome
Hemant Gujar,Daniel Weisenberger,Gangning Liang
Genes.2019;10(2)172
[DOI]
5The Roles of Human DNA Methyltransferases and Their Isoforms in Shaping the Epigenome
Madonna Peter,Shivani Kamdar,Bharati Bapat
Genes.2019;10(2)247
[DOI]
6Oxidative stress in prostate hyperplasia and carcinogenesis
Udensi K. Udensi,Paul B. Tchounwou
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2016;35(1)247
[DOI]
7Oxidative stress in prostate hyperplasia and carcinogenesis
Wennuan Liu,Rong Na,Carly Conran,Jianfeng Xu
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2017;35(1)211
[DOI]
8Emerging roles of long non-coding RNAs in cancer
Manjima Chatterjee,Sonali Sengupta
Journal of Biosciences.2019;44(1)211
[DOI]
9Bidirectional transcription of Linc00441 and RB1 via H3K27 modification-dependent way promotes hepatocellular carcinoma
Junwei Tang,Yu Xie,Xiaoliang Xu,Yin Yin,Runqiu Jiang,Lei Deng,Zhongming Tan,Venkatanarayana Gangarapu,Jinhai Tang,Beicheng Sun
Cell Death & Disease.2017;8(3)e2675
[DOI]
10LncRNA HOXA-AS2 and its molecular mechanisms in human cancer
Jicai Wang,Zhilei Su,Shounan Lu,Wen Fu,Zhifa Liu,Xingming Jiang,Sheng Tai
Clinica Chimica Acta.2018;485(3)229
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal