This article has been cited by
1Modified Circumcision Using the Disposable Circumcision Suture Device in Children: A Randomized Controlled Trial
Jian-Ming Rao,He Huang,Tao Chen,Chun-Gang Yang,Ci-Zhong Pan,Guang-Cheng Deng,Long-Jiang Shen,Xiao-Hui Qian,Mei-Kang Peng,Hui-Dong Zhou,Hong-Liang Peng
Urology.2020;()
[DOI]
2Subcutaneous tissue-sparing dorsal slit with new marking technique
Zhao-Long Jiang,Cheng-Wen Sun,Jian Sun,Gao-Feng Shi,Hu Li
Medicine.2019;98(16)e15322
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal