This article has been cited by
1Evaluation and improvement of the novel method for vitrification of a few human sperms
Yuhu Li,B. Ma,Ping Yu
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.2019;240()74
[DOI]
2Sequential interval micro-droplet loading in closed hemi-straw carrier system: A convenient and efficient method for ultra-rapid cryopreservation in extreme oligozoospermia
Wu-Jian Huang,Duo Zhang,Zhi-Wei Hong,Zhi-Biao Chen,Li-Hong Dong,Yan Zhang,Guo-Yong Chen,Yun Liu,Bing Yao
Cryobiology.2020;93()75
[DOI]
3Studies on the basic issues relevant to sperm cryopreservation in humans
Huanhuan Hu,Xiaowei Shi,Guojie Ji,Rui Liu,Jing Zhang,Han Zhang,Mingwen Li
Therapeutic Advances in Reproductive Health.2020;14()263349412090937
[DOI]
4Human sperm vitrification: the state of the art
Yong Tao,Erika Sanger,Arpornrad Saewu,Marie-Claude Leveille
Reproductive Biology and Endocrinology.2020;18(1)263349412090937
[DOI]
5A new insight into male fertility preservation for patients with completely immotile spermatozoa
Huanhua Chen,Guixue Feng,Bo Zhang,Hong Zhou,Caizhu Wang,Jinhui Shu,Xianyou Gan,Ruoyun Lin,Dongmei Huang,Yingqin Huang
Reproductive Biology and Endocrinology.2017;15(1)263349412090937
[DOI]
6Modified stepwise mini-incision microdissection testicular sperm extraction: a useful technique for patients with a history of orchidopexy affected by non-obstructive azoospermia
Peng Li,Chen-cheng Yao,Er-lei Zhi,Yuan Xu,Zhong Wan,Ying-chuan Jiang,Yu-hua Huang,Yue-hua Gong,Hui-xing Chen,Ru-hui Tian,Chao Yang,Liang-yu Zhao,Zheng Li
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2020;21(1)87
[DOI]
7ART strategies in Klinefelter syndrome
Wei Chen,Ming Zhu Bai,Yixia Yang,Di Sun,Sufang Wu,Jian Sun,Yu Wu,Youji Feng,Youheng Wei,Zijiang Chen,Zhenbo Zhang
Journal of Assisted Reproduction and Genetics.2020;37(9)2053
[DOI]
8Novel micro-straw for freezing small quantities of human spermatozoa
Chuan Huang,Run-Xin Gan,Huan Zhang,Wen-Jun Zhou,Zeng-Hui Huang,Su-Hua Jiang,Xi-Ren Ji,Fei Gong,Li-Qing Fan,Wen-Bing Zhu
Fertility and Sterility.2020;114(2)301
[DOI]
9A Mathematical Framework for Developing Freezing Protocols in the Cryopreservation of Cells
Mohit P. Dalwadi,Sarah L. Waters,Helen M. Byrne,Ian J. Hewitt
SIAM Journal on Applied Mathematics.2020;80(2)657
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal