This article has been cited by
1The association between prostate weight and positive surgical margins in prostate cancer: A meta-analysis
Ke He,Zhang-Jun Cao,Long-Fei Peng,You-Lu Lu,Xin Wang,Liang-Kuan Bi
Andrologia.2020;52(3)
[DOI]
2The value of transperineal apical prostate biopsy in predicting urethral/apical margin status after radical prostatectomy
Jindong Dai,Xingming Zhang,Jinge Zhao,Guangxi Sun,Junru Chen,Jiandong Liu,Ronggui Tao,Hao Zeng,Pengfei Shen
Medicine.2019;98(43)e17633
[DOI]
3Development and validation of a preoperative nomogram for predicting positive surgical margins after laparoscopic radical prostatectomy
Xiao-Jun Tian,Zhao-Lun Wang,Geng Li,Shuang-Jie Cao,Hao-Ran Cui,Zong-Han Li,Zhuo Liu,Bo-Lun Li,Lu-Lin Ma,Shen-Rong Zhuang,Qi-Yan Xiao
Chinese Medical Journal.2019;132(8)928
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal