This article has been cited by
1Association Between the Body Mass Index and Prostate Cancer at Biopsy is Modified by Genetic Risk
Gui-Ming Zhang,Yao Zhu,Hai-Tao Chen,Cheng-Tao Han,Fang Liu,Jian-Feng Xu,Ding-Wei Ye
Medicine.2015;94(42)e1603
[DOI]
2Targeted sequencing analysis of the adiponectin gene identifies variants associated with obstructive sleep apnoea in Chinese Han population
Yunyun Yang,Song Yang,Xiaolu Jiao,Juan Li,Hao Wu,Haili Sun,Yunxiao Yang,Ming Zhang,Yongxiang Wei,Yanwen Qin
Medicine.2019;98(16)e15219
[DOI]
3ZNF185-derived peptide induces fertility suppression in mice
Shutong Fan,Yuhan Zhao,Zhiwei Pan,Zhiqin Gao,Zumu Liang,Zhifang Pan,Weiguo Feng
Journal of Peptide Science.2018;24(10)e3121
[DOI]
4Complexes of trophoblastic peptides and heat shock protein 70 as a novel contraceptive vaccine in a mouse model
Mei Han,Yuan Yao,Wangjiang Zeng,Yanfang Wang,Lin Feng,Jie Zhao
Reproductive BioMedicine Online.2016;32(4)457
[DOI]
5Better provision and marshalling of data needed to provide evidence of immunocontraception
TrevorG Cooper
Asian Journal of Andrology.2014;16(4)644
[DOI]
6Associations between three common single nucleotide polymorphisms (rs266729, rs2241766, and rs1501299) of ADIPOQ and cardiovascular disease: a meta-analysis
Joseph Sam Kanu,Shuang Qiu,Yi Cheng,Ri Li,Changgui Kou,Yulu Gu,Ye Bai,Jikang Shi,Yong Li,Yunkai Liu,Yaqin Yu,Yawen Liu
Lipids in Health and Disease.2018;17(1)644
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal