This article has been cited by
1Upregulation of long non-coding RNA PRNCR1 in colorectal cancer promotes cell proliferation and cell cycle progression
LIU YANG,MANTANG QIU,YOUTAO XU,JIE WANG,YANYAN ZHENG,MING LI,LIN XU,RONG YIN
Oncology Reports.2016;35(1)318
[DOI]
2A Long Noncoding RNA Regulates Hepatitis C Virus Infection Through Interferon Alpha-Inducible Protein 6
Xiao Liu,Xiaoqiong Duan,Jacinta A. Holmes,Wenting Li,Sae Hwan Lee,Zeng Tu,Chuanlong Zhu,Shadi Salloum,Anna Lidofsky,Esperance A. Schaefer,Dachuan Cai,Shilin Li,Haoju Wang,Yongfu Huang,Yongju Zhao,Ming-Lung Yu,Zhiwen Xu,Limin Chen,Jian Hong,Wenyu Lin,Raymond T. Chung
Hepatology.2019;69(3)1004
[DOI]
3Long Non-coding RNAs and Drug Resistance
Jing-Jing Pan,Xiao-Juan Xie,Xu Li,Wei Chen
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2016;16(18)8067
[DOI]
4?-oryzanol reduces caveolin-1 and PCGEM1 expression, markers of aggressiveness in prostate cancer cell lines
Gabriela E. Hirsch,Mariana M. Parisi,Leo A.M. Martins,Claudia M.B. Andrade,Florencia M. Barbé-Tuana,Fátima T.C.R. Guma
The Prostate.2015;75(8)783
[DOI]
5?-oryzanol reduces caveolin-1 and PCGEM1 expression, markers of aggressiveness in prostate cancer cell lines
Goran Kungulovski,Ina Kycia,Rebekka Mauser,Albert Jeltsch
The Prostate.2015;1348(8)275
[DOI]
6Prognostic and therapeutic value of disruptor of telomeric silencing-1-like (DOT1L) expression in patients with ovarian cancer
Xiaoxue Zhang,Dan Liu,Mengchen Li,Canhui Cao,Dongyi Wan,Bixin Xi,Wenqian Li,Jiahong Tan,Ji Wang,Zhongcai Wu,Ding Ma,Qinglei Gao
Journal of Hematology & Oncology.2017;10(1)275
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal