Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Transcription and regulation of hepatitis B virus genes in host sperm cells

Zhong Ying, Liu Dong-Ling, Ahmed Mohamed Morsi M, Li Peng-Hao, Zhou Xiao-Ling, Xie Qing-Dong, Xu Xiao-Qing, Han Ting-Ting, Hou Zhi-Wei, Huang Ji-Hua, Xu Lan, Huang Tian-Hua

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 3 | Page no: 284-289

   This article has been cited by
 
1 Transcriptom analysis revealed regulation of dexamethasone induced microRNAs in chicken thymus
Yanting Zhou,Weihua Tian,Meng Zhang,Tuanhui Ren,Guirong Sun,Ruirui Jiang,Ruili Han,Xiangtao Kang,Fengbin Yan
Journal of Cellular Biochemistry. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article