Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Decline of semen quality among Chinese sperm bank donors within 7 years (2008-2014)

Wang Li, Zhang Lin, Song Xiao-Hui, Zhang Hao-Bo, Xu Cheng-Yan, Chen Zi-Jiang

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 5 | Page no: 521-525

   This article has been cited by
 
1 Ambient air pollution and male fecundity: A retrospective analysis of longitudinal data from a Chinese human sperm bank (2013–2018)
Yang Qiu,Ting Yang,Barnabas C. Seyler,Xiuli Wang,Yuan Wang,Min Jiang,Bo Liu,Fuping Li
Environmental Research. 2020; : 109528
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A longitudinal study of semen quality among Chinese sperm donor candidates during the past 11 years
Junjie Liu,Yanpeng Dai,Yushan Li,Enwu Yuan,Quanxian Wang,Xingling Wang,Yichun Guan
Scientific Reports. 2020; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Semen Quality Analysis of 9520 Donors in Shandong Human Sperm Bank
?? ?
Advances in Clinical Medicine. 2020; 10(07): 1173
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The in vitro effects of gibberellin on human sperm motility
Chun-Shuang Xu,Yi Zhou,Zhou Jiang,Li-E Wang,Jiao-Jiao Huang,Tian-Yu Zhang,Yong Zhao,Wei Shen,Shu-Hua Zou,Li-Li Zang
Aging. 2019; 11(10): 3080
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Polybrominated diphenyl ethers in human serum, semen and indoor dust: Effects on hormones balance and semen quality
Yun-jiang Yu,Bi-gui Lin,Xi-chao Chen,Jing Qiao,Liang-zhong Li,Yi Liang,Guo-zhi Zhang,Yan Jia,Xiu-qin Zhou,Cai-rong Chen,Hai-dong Kan
Science of The Total Environment. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Study on the damage of sperm induced by nickel nanoparticle exposure
Wangcheng Hu,Zhou Yu,Xiaojie Gao,Yongya Wu,Meng Tang,Lu Kong
Environmental Geochemistry and Health. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The current status and future of andrology: A consensus report from the Cairo workshop group
Andrology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Distribution of ABO Blood Type in Jinan Population According to the Donors of Shandong Human Sperm Bank
?? ?
Hans Journal of Biomedicine. 2019; 09(04): 162
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Declining Sperm Counts… or Rather Not? A Mini Review
Konstantinos Ravanos,Stamatios Petousis,Chrysoula Margioula-Siarkou,Achilleas Papatheodorou,Yannis Panagiotidis,Nikos Prapas,Yannis Prapas
Obstetrical & Gynecological Survey. 2018; 73(10): 595
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Decline in seminal quality in Indian men over the last 37 years
Priyanka Mishra,Mahendra Pal Singh Negi,Mukesh Srivastava,Kiran Singh,Singh Rajender
Reproductive Biology and Endocrinology. 2018; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Melatonin ameliorates restraint stress-induced oxidative stress and apoptosis in testicular cells via NF-?B/iNOS and Nrf2/ HO-1 signaling pathway
Ying Guo,Junyan Sun,Ting Li,Qiuwan Zhang,Shixia Bu,Qian Wang,Dongmei Lai
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Semen quality in the 21st century
Helena E. Virtanen,Niels Jørgensen,Jorma Toppari
Nature Reviews Urology. 2017; 14(2): 120
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article