Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A randomized clinical trial investigating treatment choice in Chinese men receiving sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile dysfunction

Bai Wen-Jun, Li Hong-Jun, Jin Jian-Jun, Xu Wen-Ping, Sebastian Sorsaburu, Wang Xiao-Feng

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 4 | Page no: 500-504

   This article has been cited by
 
1 Effects of Chaihu-Shugan-San capsule for psychogenic erectile dysfunction
Feiqiang Ren,Ziyang Ma,Yifeng Shen,Guangsen Li,Yaodong You,Xujun Yu,Zhengjie Li,Degui Chang,Peihai Zhang
Medicine. 2019; 98(46): e17925
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Evaluation of the effectiveness and safety of a daily dose of 5?mg of tadalafil, over an 8-week period, for improving quality of life among Korean men with andropause symptoms, including erectile dysfunction
Joong Gyo Lee,Byung Duk Kim,Chang Hee Han,Kang Kon Lee,Keun Sang Yum
Medicine. 2018; 97(51): e13827
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Direct comparison of tadalafil with sildenafil for the treatment of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis
Binbin Gong,Ming Ma,Wenjie Xie,Xiaorong Yang,Yongming Huang,Ting Sun,Yanping Luo,Jiao Huang
International Urology and Nephrology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article