Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Strong association of SLC1A1 and DPF3 gene variants with idiopathic male infertility in Han Chinese

Liu Shu-Yuan, Zhang Chang-Jun, Peng Hai-Ying, Sun Hao, Lin Ke-Qin, Huang Xiao-Qin, Huang Kai, Chu Jia-You, Yang Zhao-Qing

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 4 | Page no: 486-492

   This article has been cited by
 
1 PEX10, SIRPA-SIRPG, and SOX5 gene polymorphisms are strongly associated with nonobstructive azoospermia susceptibility
Xiuli Gu,Honggang Li,Xi Chen,Xue Zhang,Fen Mei,Mingzhu Jia,Chengliang Xiong
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 SNPs in ERCC1, ERCC2, and XRCC1 genes of the DNA repair pathway and risk of male infertility in the Asian populations: association study, meta-analysis, and trial sequential analysis
Vertika Singh,Sandeep Kumar Bansal,D. V. S. Sudhakar,D. V. S. Neelabh,Arijit Chakraborty,Sameer Trivedi,Gopal Gupta,Kumarasamy Thangaraj,Singh Rajender,Kiran Singh
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Sperm count and motility are quantitatively affected by functional polymorphisms of HTR2A , MAOA and SLC18A
Miriam Cortés,Jose-Luis Royo,Arturo Reyes-Palomares,Ana M. Lendínez,Maximiliano Ruiz-Galdón,Armando Reyes-Engel
Reproductive BioMedicine Online. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Association of TUSC1 and DPF3 gene polymorphisms with male infertility
Youichi Sato,Chise Hasegawa,Atsushi Tajima,Shiari Nozawa,Miki Yoshiike,Eitetsue Koh,Jiro Kanaya,Mikio Namiki,Kiyomi Matsumiya,Akira Tsujimura,Kiyoshi Komatsu,Naoki Itoh,Jiro Eguchi,Aiko Yamauchi,Teruaki Iwamoto
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article