Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A novel micro-straw for cryopreservation of small number of human spermatozoon

Liu Feng, Zou Sha-Sha, Zhu Yong, Sun Can, Liu Yu-Fei, Wang Shan-Shan, Shi Wen-Bo, Zhu Jing-Jing, Huang Yong-Hua, Li Zheng

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 3 | Page no: 326-329

   This article has been cited by
 
1 Sequential interval micro-droplet loading in closed hemi-straw carrier system: A convenient and efficient method for ultra-rapid cryopreservation in extreme oligozoospermia
Wu-Jian Huang,Duo Zhang,Zhi-Wei Hong,Zhi-Biao Chen,Li-Hong Dong,Yan Zhang,Guo-Yong Chen,Yun Liu,Bing Yao
Cryobiology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Modified stepwise mini-incision microdissection testicular sperm extraction: a useful technique for patients with a history of orchidopexy affected by non-obstructive azoospermia
Peng Li,Chen-cheng Yao,Er-lei Zhi,Yuan Xu,Zhong Wan,Ying-chuan Jiang,Yu-hua Huang,Yue-hua Gong,Hui-xing Chen,Ru-hui Tian,Chao Yang,Liang-yu Zhao,Zheng Li
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Evaluation and improvement of the novel method for vitrification of a few human sperms
Yuhu Li,B. Ma,Ping Yu
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2019; 240: 74
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 A new insight into male fertility preservation for patients with completely immotile spermatozoa
Huanhua Chen,Guixue Feng,Bo Zhang,Hong Zhou,Caizhu Wang,Jinhui Shu,Xianyou Gan,Ruoyun Lin,Dongmei Huang,Yingqin Huang
Reproductive Biology and Endocrinology. 2017; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article