Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A novel micro-straw for cryopreservation of small number of human spermatozoon

Liu Feng, Zou Sha-Sha, Zhu Yong, Sun Can, Liu Yu-Fei, Wang Shan-Shan, Shi Wen-Bo, Zhu Jing-Jing, Huang Yong-Hua, Li Zheng

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 3 | Page no: 326-329

   This article has been cited by
 
1 Evaluation and improvement of the novel method for vitrification of a few human sperms
Yuhu Li,B. Ma,Ping Yu
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2019; 240: 74
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A new insight into male fertility preservation for patients with completely immotile spermatozoa
Huanhua Chen,Guixue Feng,Bo Zhang,Hong Zhou,Caizhu Wang,Jinhui Shu,Xianyou Gan,Ruoyun Lin,Dongmei Huang,Yingqin Huang
Reproductive Biology and Endocrinology. 2017; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article