Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Epigallocatechin-3-gallate ameliorates erectile function in aged rats via regulation of PRMT1/DDAH/ADMA/NOS metabolism pathway

Chen Dong, Zhang Ke-Qin, Li Bo, Sun Ding-Qi, Zhang Hui, Fu Qiang

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 3 | Page no: 291-297

   This article has been cited by
 
1 Galactose-Induced Skin Aging: The Role of Oxidative Stress
Bauyrzhan Umbayev,Sholpan Askarova,Aigul Almabayeva,Timur Saliev,Abdul-Razak Masoud,Denis Bulanin
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Oxidative stress in the pathophysiology of male infertility
Cayde Ritchie,Edmund Y. Ko
Andrologia. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Asymmetric dimethylarginine: An crucial regulator in tissue fibrosis
Wei-Chen Zhao,Ge Li,Chu-Yi Huang,Jun-Lin Jiang
European Journal of Pharmacology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Interleukin enhancement binding factor 3 inhibits cardiac hypertrophy by targeting asymmetric dimethylarginine-nitric oxide
Ruo-Han Yang,Xing Tan,Lian-Jie Ge,Jia-Cen Sun,Xiao-Dong Peng,Wei-Zhong Wang
Nitric Oxide. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 DDAH2 alleviates myocardial fibrosis in diabetic cardiomyopathy through activation of the DDAH/ADMA/NOS/NO pathway in rats
Zhen-Dong Zhu,Ji-Ming Ye,Xue-Mei Fu,Xue-Chang Wang,Ji-Yun Ye,Xin-Ran Wu,Peng Hua,Yu-Qiong Liao,Wei Xuan,Jin-Lan Duan,Wei-Yuan Li,Hui Fu,Zhong-Hua Xia,Xuan Zhang
International Journal of Molecular Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 ToxicDimethylarginines:Asymmetric Dimethylarginine(ADMA)andSymmetric Dimethylarginine(SDMA)
You-Lin Tain,Chien-Ning Hsu
Toxins. 2017; 9(3): 92
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Aging and sexual health: getting to the problem
Ecem Kaya,Suresh C. Sikka,Philip J. Kadowitz,Serap Gur
The Aging Male. 2017; 20(2): 65
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article