Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

NODAL secreted by male germ cells regulates the proliferation and function of human Sertoli cells from obstructive azoospermia and nonobstructive azoospermia patients

Tian Ru-Hui, Yang Shi, Zhu Zi-Jue, Wang Jun-Long, Liu Yun, Yao Chencheng, Ma Meng, Guo Ying, Yuan Qingqing, Hai Yanan, Huang Yi-Ran, He Zuping, Li Zheng

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 6 | Page no: 996-1005

   This article has been cited by
 
1 Fibroblast growth factor-5 promotes spermatogonial stem cell proliferation via ERK and AKT activation
Ruhui Tian,Chencheng Yao,Chao Yang,Zijue Zhu,Chong Li,Erlei Zhi,Junlong Wang,Peng Li,Huixing Chen,Qingqing Yuan,Zuping He,Zheng Li
Stem Cell Research & Therapy. 2019; 10(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 miR-202-3p Regulates Sertoli Cell Proliferation, Synthesis Function, and Apoptosis by Targeting LRP6 and Cyclin D1 of Wnt/-Catenin Signaling
Chao Yang,Chencheng Yao,Ruhui Tian,Zijue Zhu,Liangyu Zhao,Peng Li,Huixing Chen,Yuhua Huang,Erlei Zhi,Yuehua Gong,Yunjing Xue,Hong Wang,Qingqing Yuan,Zuping He,Zheng Li
Molecular Therapy - Nucleic Acids. 2019; 14: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article